Verksamhet & pedagogik

På Rosendals förskola får barnen möjlighet till utforska, undersöka, upptäcka och vara delaktiga i sitt lärande. Förskolans vision och verksamhetsidé kallas "Möten för att göra världen mindre – möten för att göra världen större" – Där möten sker finns möjligheter för lärande.

Under läsåret 2017-2018 fokuserar vi speciellt på ett projekterande arbete som vi kallar "Jag i världen", här får barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv samt att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation och vilja att hjälpa andra.

Genom att arbeta med barnens kommunikativa förmågor vill vi synliggöra och vidga förståelsen för och kunskapen om oss själva och andra. För att möta, ta ställning och ta ansvar för omvärlden vill vi att barnen på olika sätt får reflektera över och dela sina tankar och erfarenheter med andra.
Vi skapar stimulerande miljöer där barnen får möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt genom exempelvis sagor och berättande, skapande, sång, musik och dramalek.

I projekten integrerar vi flera olika ämnen/mål från Läroplan för förskolan som t.ex. språk, miljö, teknik, matematisk begreppsbildning, samhällsorientering, jämställdhet, kultur, skapande verksamhet, musik, rörelse, drama och lek så att det på ett naturligt sätt blir en helhet för barnen.
Som ett led i det livslånga lärandet och som komplement till hemmet ska vi tillsammans skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Verksamhet ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

15 januari 2018